Page 23 - Reverse Laning
P. 23

Stap 5 Bepaal beheersmaatregelen Beheersmaatregelen
Uit het afwegingskader blijkt dat Reverse Laning niet zonder meer is toe te passen; Er bestaan vaak nog ernstige of onaanvaardbare risico’s. Met beheersmaatregelen op de geïdenti ceerde risico’s kunt u de mogelijkheid om Reverse Laning toe te passen optimaliseren.
Wanneer Reverse Laning tijdwinst oplevert, maar hoge risico’s met zich meebrengt is het zaak te onderzoeken welke beheersmaatregelen ingezet kunnen worden waarmee het risico omlaag gebracht wordt en Reverse Laning veilig kan worden ingezet. Kijk hierbij terug naar de risicomatrix om speci eke beheersmaatregelen toe te passen. Hieronder staan verschillende voorbeelden van beheersmaatregelen waaraan gedacht kan worden bij het optimaliseren van de inzet van Reverse Laning:
Let op dat de beheersmaatregelen ook e ect kunnen hebben op de verkeersveiligheid in de reguliere situatie.
Wanneer beheersmaatregelen gekozen zijn, vult u het afwegingskader opnieuw in: het kan zijn dat de tijdwinst is toegenomen of dat de risico’s zijn afgenomen dankzij de beheersmaatregelen. Let wel op: het kan ook zijn dat deze juist in het nadeel veranderd zijn. Doorloop daarom het proces nogmaals met een nieuwe GO/NO GO-beslissing.
Bij de besluitvorming over het toepassen van Reverse Laning dient u de afwegingstabel toe te lichten met de speci eke risico’s en de meerwaarde, uitgedrukt in tijd en aantallen evacuees. Hiermee kunt u de beslissers voorzien van speci eke informatie voor de besluitvorming.
21
•
Verkeersveiligheidsrisico’s wegnemen door de inrichting van wegen te optimaliseren voor Reverse Laning, bijvoorbeeld aanpassen boogstralen, eindpunten veilig inrichten of het neerleggen van berm- en grastegels, verbreden van de verharding, het plaatsen van extra bebording en hekwerk.
• Onderzoek of er locaties zijn die qua inrichting extra aandacht vragen. Voorlichting geven aan en/of informatie organiseren voor burgers over Reverse Laning, zoals reclamespotjes, folders of campagnes en inzet van social media
• zodat zij tijdig en voldoende geïnformeerd zijn;
Afspraken maken voor juiste route-informatie (bijvoorbeeld met TomTom of
• Google)
Afspraken met uitzendbureaus, calamiteitenaannemers, et cetara zodat er
• zeker voldoende en gekwali ceerd personaal beschikbaar is.
Geen inzet van Reverse Laning op speci eke wegen of routes die hoog scoren in de risicomatrix.
Kennismodule Reverse Laning


   21   22   23   24   25