Page 27 - Reverse Laning
P. 27

B LAGE A Voorgaande onderzoeken
Fase 1: Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van Reverse Laning bij grootschalige horizontale evacuaties
Alternatieven voor Reverse Laning
Naast de inzet van Reverse Laning, is het ook mogelijk om op een andere wijze
de capaciteit van het wegennet tijdelijk te vergroten voor een evacuatie: de
inzet van spitsstroken of het toestaan van het gebruik van de vluchtstrook. Het voordeel van deze alternatieven is, dat ze eenvoudiger en begrijpelijker zijn, omdat weggebruikers ervaring hebben met deze opties, terwijl de kosten van materiaal en/of inzet van personeel nagenoeg gelijk zijn. Ook is het bij deze alternatieven niet noodzakelijk om het ingaande verkeer (ophalers en hulpdiensten) om te leiden.
Of er mogelijkheden zijn om deze opties in te zetten, is sterk afhankelijk van de wegkenmerken op de evacuatieroute. Deze opties zijn in ieder geval alleen mogelijk op het autosnelweg gedeelte van de evacuatieroute. In vergelijking met Reverse Laning bieden deze opties minder extra capaciteit.
Ervaringen uit het buitenland
De ervaringen met Reverse Laning uit de Verenigde Staten kunnen niet één op één van toepassing worden verklaard op de Nederlandse situatie; zo is het Amerikaanse wegennet minder  jnmazig en is de Amerikaanse bevolking in de kuststaten in het oosten en zuiden gewend aan dreiging, evacuaties en de inzet van Reverse Laning. In het algemeen kan worden gesteld dat om deze redenen de inzet van deze maatregel lastiger is dan in de Verenigde Staten.
CONCLUSIE
De modelstudie heeft laten zien dat alleen in speci eke omstandigheden Reverse Laning een signi cante verkeerskundige meerwaarde heeft; vanwege de benodigde extra inzet van personeel en materieel, de
extra ombouwtijd, de extra complexiteit en de onbekendheid van de weggebruiker met deze maatregel, is het wenselijk om terughoudend om te gaan met de toepassing van Reverse Laning.
Nadere uitwerking vereist
Omdat Reverse Laning extra ombouwtijd vraagt voordat het operationeel is,
is het noodzakelijk dat er gedetailleerde regelscenario’s zijn voorbereid en voorbereidende maatregelen en voorzieningen zijn getro en (zoals doorsteken aangebracht, klapborden geplaatst, toe- en afritten geschikt gemaakt voor twee rijstroken). Een andere voorwaarde is dat de besluitvorming over een horizontale evacuatie en de inzet van Reverse Laning tijdig plaatsvindt en operationeel is.
25
Kennismodule Reverse Laning


   25   26   27   28   29