Page 28 - Reverse Laning
P. 28

26
Bij een vertrekcurve van 11 uur (in plaats van de gangbare 16 uur), kan alle verkeer binnen 12 uur het gebied verlaten, zowel met als zonder Reverse Laning.
B LAGE A Voorgaande onderzoeken
Fase 2: Voorbereiding en evaluatiekader Praktijkproef Reverse Laning
Het is de vraag of met het instellen van Reverse Laning bij (dreigende) overstroming de capaciteit kan worden vergroot, waardoor het evacuatieverkeer het bedreigde gebied sneller kan verlaten. En hoe kan het huidige wegennet daarbij optimaal worden ingezet en benut? Om antwoord te krijgen op deze vragen is besloten een concrete praktijkproef voor te bereiden, met als case het Eiland van Dordrecht.
In de case Eiland van Dordrecht wordt Reverse Laning ingesteld op de N3. Hierbij zijn verschillende wijken gekoppeld aan opritten van de N3 waarmee ook de route naar de uitgaande snelweg vast ligt. Om het maximaal rendement in beeld te krijgen, is de meest gunstige situatie voor Reverse Laning gekozen. Daarbij is sprake van een vrije uitstroom naar de snelwegen A15 en A16, is er geen verkeer richting het evacuatiegebied en zijn kruisende verkeersstromen zoveel mogelijk voorkomen. Dit geeft maximaal zicht op de mogelijkheden van Reverse Laning. Tegelijkertijd is het besef dat hiervoor ingrijpende maatregelen nodig zijn en het ook consequenties heeft voor de omliggende bedreigde gebieden.
Uit berekeningen van de meest gunstige situatie voor Reverse Laning blijkt dat alle inwoners van het Eiland van Dordrecht het gebied binnen een dag kunnen verlaten, zowel bij een situatie met als zonder Reverse Laning. Wel laat het model zien dat op het drukste moment van de evacuatie een tijdwinst van circa 1 uur kan worden gehaald met Reverse Laning. Ofwel, in de meest gunstige situatie kunnen de inwoners 1 uur sneller het gebied verlaten.
In een gevoeligheidsanalyse is in het verkeersmodel gekeken naar de impact van een tweetal variabelen.
• Wat als er geen of verminderde vrije uitstroom is naar de snelwegen?
•
En wat als het vertrekpatroon van de inwoners korter blijkt dan wat nu algemeen verondersteld wordt?
De resultaten zijn als volgt:
• Bij verminderde vrije uitstroom (tot 50 procent van de huidige
spitsintensiteiten), blijven de resultaten gelijk. Wanneer slechts 10 procent verkeersreductie op de A15 en A16 wordt gerealiseerd (dit is dan 90 procent van de spitsintensiteiten) ontstaat in het verkeersmodel direct congestie, die niet meer oplost binnen de simulatietijd.
•


   26   27   28   29   30