Page 29 - Reverse Laning
P. 29

B LAGE A Voorgaande onderzoeken
Fase 2: Voorbereiding en evaluatiekader Praktijkproef Reverse Laning
Behalve de verkeerskundige e ecten is ook de uitvoerbaarheid van Reverse Laning een aspect om te beoordelen. De belangrijkste bevindingen voor het organisatorische aspect staan hieronder beschreven:
Voor het Eiland van Dordrecht komt naar voren dat veel van de benodigde inspanningen om Reverse Laning in te kunnen zetten, ook van toepassing zijn bij een evacuatiestrategie zonder inzet van Reverse Laning (denk bijvoorbeeld aan het weren van inkomend verkeer). Deze elementen gelden dan niet speci ek voor Reverse Laning, maar zijn wel cruciaal voor het slagen ervan. Een ander voorbeeld hiervan is de benodigde tijd voor een evacuatiebesluit of het vertrekgedrag van mensen.
In die zin is Reverse Laning te beschouwen als laatste element van een reeks
in een evacuatiestrategie. In elk element van de keten zijn mogelijkheden om
het evacuatieproces te verkorten. Bezien vanuit de totaal benodigde tijd voor evacuatie blijkt dat de e ectiviteit van Reverse Laning wegvalt ten opzichte van de onzekerheden van de andere punten. Zo is de onzekerheid in het vertrekpro el vele malen groter dan de tijdwinst van Reverse Laning. Daarnaast is naar voren gekomen dat er nog veel onzekerheden zijn ten aanzien van het gedrag.
Reverse laning toepassen, kennisvragen
Wanneer ervoor gekozen wordt om de (on)mogelijkheden van speci ek Reverse Laning verder te onderzoeken, zijn er diverse kennisvragen die al dan niet met een praktijkproef kunnen worden opgepakt. Zie de rapportage voor een nadere toelichting bij de kennisvragen.
Conclusies en aanbevelingen
• Het verkeerskundige e ect van Reverse Laning in de meest gunstige uitvoering is relatief beperkt: op het drukste moment kan een tijdwinst van een uur worden behaald. Het nettoresultaat is bij Reverse Laning gelijk aan de situatie zonder Reverse Laning; alle inwoners kunnen het gebied binnen één dag verlaten.
• Reverse laning kan gezien worden als een laatste element in een totale evacuatiestrategie. Veel elementen die nodig zijn voor het welslagen van Reverse Laning zijn elementen die ook zonder de inzet van Reverse Laning in een evacuatiestrategie het proces zouden versnellen.
• Wanneer in een evacuatiestrategie aan alle randvoorwaarden is voldaan (onder andere geen inkomend verkeer en vrije uitstroom naar de A15
en A16 met alle consequenties van dien voor de omgeving), is de extra benodigde inspanning om Reverse Laning in te zetten beperkt.
• Uit het evaluatiekader blijkt dat de e ectiviteit van Reverse Laning wegvalt ten opzicht van de onzekerheden van andere punten zoals het vertrekpro el. Hierover is eerst meer kennis nodig, voordat vastgesteld kan worden of Reverse Laning werkelijk tijdwinst oplevert.
• Wanneer verder ingezet wordt op Reverse Laning, is de vervolgstap de beantwoording van diverse kennisvragen (zie rapportage). Daarbij is het advies om deze gefaseerd uit te voeren met go/no go-momenten.
27
Kennismodule Reverse Laning


   27   28   29   30   31